אודות

השאיפה החינוכית של האולפנה היא להביא את התלמידות לידי פיתוח אישיות בעלת מידות נעלות וחיים רוחניים מושרשים בתורה ויראת שמים.
מושם דגש על הרחבת האופקים ומיצוי הכוחות האישיים שבכל בת, על מנת שזו תוכל להגשים עצמה במגוון תחומי החיים.
באולפנה שוקדים על חינוך למעורבות ותרומה לעם ישראל מתוך רגישות ותשומת לב לצורכי השעה.